Samorząd uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:


Przewodniczący:

Karol Pudlik 3T

Zastępcy:

Kinga Kozak 3A
Adrian Ponikowski 3B
Klaudia Sroka 3T
Marek Serafin 2K
Jakub Starzak 2T

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

mgr Agnieszka Borówka
mgr Renata Piekarz


PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  MAŁOPOLSKIEJ SZKOŁY GOŚCINNOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Plan pracy jest zgodny z nadrzędnymi dokumentami normującymi pracę szkoły, a zwłaszcza ze Statutem Szkoły oraz z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego, jak również jest pochodną propozycji zgłaszanych przez uczniów w toku spotkań z przedstawicielami samorządów klasowych;

Plan pracy na rok 2019/20 uwzględnia wnioski z pracy z roku ubiegłego;

Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy na rzecz szkoły, całej społeczności uczniowskiej oraz na rzecz innych poprzez aktywny udział w działaniach szeroko pojętego wolontariatu.

W roku szkolnym 2019/20 podobnie jak w latach ubiegłych Samorząd Uczniowski będzie realizował zadania zgodne z programem wychowawczym i profilaktycznym naszej szkoły: Samorząd uczniowski będzie:

 • upowszechniał wśród młodzieży znajomość ich praw i obowiązków;
 • kształtował i egzekwował odpowiedzialność za podejmowane zadania;
 • dbał o tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów;
 • dbał otworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu;
 • starał się o stworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami;
 • podtrzymywał wieloletnie tradycje szkoły;
 • zachęcał rodziców do włączania się w sprawy szkoły;
 • organizował akcje mające na celu integrację społeczności uczniowskiej;
 • promował szkołę;
 • organizował i zachęcał uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, charytatywnej, rozrywkowej i naukowejØ w szkole i poza nią;
 • reprezentował działalność SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami szkoły;
 • promował dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole;
 • promował i dbał przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły iØ poza nią.

TERMINY I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA BIEŻĄCY ROK SZKOLNY 2019/2020:

Wrzesień 

 • wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy;
 • zebranie samorządu i ustalenie stałych terminów spotkań SU;
 • wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy;
 • ustalenie harmonogramu zadań SU i określenie ich terminów;
 • opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020
 • przedstawienie planu pracy SU dyrekcji oraz współpraca z radą pedagogiczną ( zaopiniowanie propozycji dni wolnych, przedstawienie planu pracy gronu pedagogicznemu i uwzględnienie zmian);
 • przeprowadzenie naboru do sekcji SU;
 • przeprowadzenie kampanii wyborczej i wyborów do Prezydium Zarządu: SU przeprowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej wyborów);  zagospodarowanie tablicy SU .
 • przyjęcie nowych członków SU
 • przeprowadzenie działań wolontariackich: zbiórka na rzecz chłopca z guzem mózgu

Październik:

 • powołanie Komisji Skrutacyjnej do zorganizowania wyborów do Prezydium Zarządu SU;
 • przeprowadzenie debaty z udziałem kandydatów do Zarządu SU
 • przeprowadzenie wyborów do Prezydium Zarządu SU
 • zamieszczenie relacji z kampanii wyborczej na stronie internetowej szkoły oraz na Facebook’u szkolnym;
 • zebranie nowego Zarządu SU i opracowanie planu współpracy, wybór współpracowników w ramach sekcji SU ( zgodnie z Regulaminem SU);  sporządzenie aneksu do planu pracy oraz Regulaminu SU z uwzględnieniem programu wyborczego, który zyskał największe poparcie społeczności uczniowskiej);
 • zagospodarowanie tablicy SU oraz podstrony SU;
 • włączenie się w obchody Dnia Edukacji Narodowej (przygotowanie życzeń i niespodzianek dla nauczycieli i pracowników szkoły)- 12 października;
 • zagospodarowanie tablicy SU - tematyka jesienna;
 • realizacja zadań w ramach sekcji SU
 • konkurs Super Belfer 2019

Listopad

 • udział w akcji Szlachetna Paczka
 • Noc Filmowa

Grudzień 

 • Mikołajki i Boże Narodzenie (akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej, symbole świąteczne – wystrój szkoły, gazetka ścienna o tematyce bożonarodzeniowej, przygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi dla Rady Pedagogicznej, pracowników szkoły i dla uczniów),
 • konkurs między klasowy na najładniej przystrojoną salę, konkurs na najpiękniej przyozdobioną choinkę i salę lekcyjną.

 Styczeń

 • przygotowanie sprawozdania z działalności SU za 1 semestr;
 • udział w WOŚP
 • studniówka klas maturalnych - włączenie się w organizację.

Luty

 • Walentynki (poczta Walentynkowa –przygotowanie skrzynki na kartki, dostarczenie poczty, akcenty walentynkowe na gazetce).
 • Przeprowadzenie akcji DKMS

Marzec

 • 8 marca - Dzień Kobiet (akcent na gazetce)
 • przygotowanie do dnia otwartych drzwi dla kandydatów

Kwiecień

 • pożegnanie klas maturalnych - pomoc w organizacji imprezy.
 • Matury (akcent na gazetce).

Czerwiec

 • zebranie podsumowujące – opracowanie wniosków do pracy SU na przyszły rok szkolny 2020/2021
 • przygotowanie sprawozdania z działalności za 2 semestr;
 • uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Plan pracy SU jest wstępnym szkicem i może ulec modyfikacji w razie potrzeby. Wszelkie zmiany w planie muszą być zatwierdzone przez Zarząd SU i przyjmują postać aneksu oraz powinny uzyskać aprobatę Opiekuna SU oraz dyrekcji.

Opracowała: mgr Agnieszka Borówka

 


REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO (plik pdf)

 

Edycja AK
22.01.2020 r.

zsp.edu.pl