Przetargi

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego, ul. Zdrojowa 18, 32-400 Myślenice, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 12 272 04 24
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego jest Pani Magdalena Strzępek, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 12 272 08 20;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer)  prowadzonym w trybie (artykuł z ustawy PZP);
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 


PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK 

Plan zamówień publicznych - Myślenice, 30.01.2019 r. - pobierz 


PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 ROK 

Plan zamówień publicznych - Myślenice, 24.01.2019 r. - pobierz 


 


 ZADANIE INWESTYCYJNE 

 


  PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE

rok 2018

Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów do prowadzenia zajęć w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach – działanie 10.1 RPO w zakresie Cześć 1: Dostawa pomocy dydaktycznych - geografia, Cześć 2: Dostawa pomocy dydaktycznych - biologia - 04.12.2018 r. (unieważniony)

Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć on-line w obszarze żywność w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - 12.12.2018 r.

Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów do prowadzenia zajęć w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach – działanie 10.1 RPO w zakresie: Dostawa pomocy dydaktycznych - chemia 18.12.2018 r. (unieważniony)

Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów do prowadzenia zajęć w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach – działanie 10.1 RPO w zakresie: Część 1: Dostawa pomocy dydaktycznych -geografia, Część 2: Dostawa pomocy dydaktycznych - biologia, Część 3: Dostawa pomocy dydaktycznych - matematyka 21.12.2018 r. (unieważniony)

 

rok 2019

ZP-01/MKII/19: Świadczenie usługi szkoleniowej poprzez organizację i przeprowadzenie kursu kelnerskiego z podstawami sommelierstwa w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - 30.01.2019 r. (2 edycje)

ZP-02/MKII/19: Świadczenie usługi szkoleniowej poprzez organizację i przeprowadzenie kursu barmańskiego z podstawami flair w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - 30.01.2019 r. (4 edycje)

ZP-03/MKII/19: Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 30 uczniów w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - 06.03.2019 r. 

ZP-05/MKII/19: Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 30 uczniów w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - 09.04.2019 r. 

ZP-06/MKII/19: Świadczenie usługi szkoleniowej poprzez organizację i przeprowadzenie kursu kelnerskiego z podstawami sommelierstwa w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - 17.04.2019 r. (2 edycje)

ZP-07/MKII/19: Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 30 uczniów w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - 20.05.2019 r. 

ZP-08/MKII/19: Dostawa i zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu multimedialnego, RTV oraz akcesoriów w ramach projketu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - 23.08.2019r.

ZP-09/MKII/19: Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 30 uczniów w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - 01.10.2019 r.

ZP-10/MKII/19: Świadczenie usługi szkoleniowej poprzez organizację i przeprowadzenie kursu kelnerskiego z podstawami sommelierstwa w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - 18.10.2019 r. (4 edycje)

ZP-11/MKII/19: Dostawa pomocy dydaktycznych dla pracowni turystyczno-hotelarskich w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - 31.10.2019 r.


 ROK 2020      W RAMACH PROJEKTU PN. MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II

ZP-01/MKII/20 - Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć on-line w obszarze żywność w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II.

ZP-02/MKII/20 - Świadczenie usługi szkoleniowej poprzez organizację i przeprowadzenie kursu barmańskiego z podstawami flair w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II.

ZP-04/MKII/20: Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 40 uczniów w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

ZP-05/MKII/20 - Świadczenie usługi szkoleniowej poprzez organizację i przeprowadzenie kursu barmańskiego z podstawami flair w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ROK 2020 POZOSTAŁE POSTĘPOWANIA

ZP-03/02/2020 - Dostawa wyrobów ciastkarskich i ciast - zaproszenie zostało wysłane do pięciu wybranych Wykonawców postępowanie według Art. 69 PZP.

ZP-05/06/20 -  Przeprowadzenie warsztatów i wydarzeń o charakterze kulturowo-przyrodniczo-ekologicznym w powiecie myślenickim pod tytułem "Leśna szkółka”

ZP-06/06/20 -  Przeprowadzenie warsztatów i wydarzeń o charakterze sportowym w powiecie myślenickim pod tytułem "Leśna szkółka”

ZP-07/07/20 -  "Zajęcia z nauki pływania na krytej pływalni dla dzieci w wieku 7-14 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Iwkowa"

 ZP-08/07/20  Zajęcia z rytmiki dla dzieci w wieku 3-9 lat zamieszkałych na terenie Gminy Iwkowa.

 ZP-09/08/20 Zajęcia z rytmiki dla dzieci w wieku 3-9 lat zamieszkałych na terenie Gminy Iwkowa

ZP-10/08/20 Zajęcia z pilatesu dla dzieci i dorosłych z terenu Gminy Iwkowa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  INNE

Sukcesywna dostawa żywności dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach (ZP-26/12/18, dn. 27.12.2018 r.): Dostawa mięsa i produktów mięsnych


 

W ROKU 2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZP-01/11/19 - "Zakup, dostawa i montaż mebli" do Zespołu Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach.

ZP-02/11/19 - "Sukcesywna dostawa żywności" do Zespołu Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach.

 ZP-04/12/19 - "Sukcesywna dostawa żywności" do Zespołu Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIA

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń przeznaczonych do najmu 

Zarządzenie nr 37/2020 – wykaz pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 PRZETARG - NAJEM LOKALU

Przetarg na najem powierzchni użytkowej.

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 OFERTY PRACY

  

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy (27.04.2020 r.)

Ogłoszenie o wyniku naboru - główny księgowy

 

zsp.edu.pl