Procedura wydawania duplikatów

Procedura wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych 
w Zespole Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach


Podstawa prawna:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r., poz. 1481 z późn.zm.)
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1780 z późn. zm.)
3. Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)


§ 1
Duplikaty świadectw szkolnych

1. Zespół Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach wydaje duplikat świadectwa wyłącznie w przypadku utraty jego oryginału.
2. W celu wystawienia duplikatu należy wpłacić na wskazany w § 4 niniejszej procedury rachunek bankowy Zespołu Szkół opłatę skarbową w wysokości 26 zł oraz złożyć w sekretariacie:
• podanie o wydanie duplikatu (załącznik nr 1 do niniejszej procedury),
• zaświadczenie o wniesieniu opłaty skarbowej na rachunek bankowy szkoły.
3. Jeżeli przedłożone podanie zawiera wszystkie wymagane informacje oraz załączniki, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w posiadaniu Zespołu Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach, duplikat wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie do 30 dni, licząc od dnia złożenia podania.
4. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginalnego dokumentu.
5. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii.
6. Duplikat zawiera:
• na pierwszej stronie u góry wyraz „Duplikat”,
• dane zgodne z dokumentacją pedagogiczną,
• nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności,
• datę wystawienia duplikatu,
• podpis Dyrektora Zespołu Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach,
• pieczęć urzędową.
7. Podanie niekompletne lub nie zawierające niezbędnych załączników pozostanie bez rozpatrzenia.
8. Duplikat może odebrać osobiście osoba zainteresowana lub tez przez inne osoby osiadające prawomocne upoważnienie w sekretariacie Zespołu Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności
w Myślenicach (ul. Zdrojowa 18, 32-400 Myślenice). Duplikat może być również przesłany drogą pocztową na wskazany we wniosku adres.
9. Wydany duplikat jest ewidencjonowany w rejestrze wydanych duplikatów świadectw szkolnych.

§ 2
Duplikaty legitymacji szkolnych

1. W przypadku kradzieży, utraty lub zniszczenia legitymacji szkolnej w celu uzyskania jej duplikatu należy wpłacić na wskazany w § 4 niniejszej procedury rachunek bankowy Zespołu Szkół opłatę skarbową w wysokości 9 zł oraz złożyć w sekretariacie:
• podanie o wydanie duplikatu (załącznik nr 2 do niniejszej procedury),
• zaświadczenie o wniesieniu opłaty skarbowej na rachunek bankowy szkoły,
• podpisane zdjęcie legitymacyjne ucznia.
2. Duplikat legitymacji szkolnej, wystawia się z fotografią.
3. Jeżeli przedłożone podanie zawiera wszystkie wymagane informacje i załączniki, duplikat wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie do 30 dni, licząc od dnia złożenia wniosku.

§ 4
Informacje o odbiorcy oraz koncie bankowym, na które należy wnosić opłaty skarbowe za duplikaty

1. Nazwa odbiorcy:
Zespół Szkół MSG w Myślenicach
ul. Zdrojowa 18, 32-400 Myślenice
Nazwa banku i numer konta:
Bank PKO SA
Konto bankowe o numerze 73 1020 2892 0000 5702 0667 2689
W tytule należy podać imię, nazwisko oraz tytuł wnoszonej opłaty: „duplikat legitymacji” lub „duplikat świadectwa”.

DO POBRANIA

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI

 

Dodała AK
08.11.2019

zsp.edu.pl