Terapeuta zajęciowy

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY - 2 LATA

Terapeuta zajęciowy to nowy, bardzo potrzebny, samodzielny, poszukiwany i kreatywny zawód. Terapeuta zajęciowy będąc cennym ogniwem zespołu terapeutycznego uczestniczy w procesie rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci i dorosłych, rozbudzając w nich nowe zainteresowania i chęć aktywnego życia społecznego.
Absolwenci mogą podjąć pracę w: oddziałach szpitalnych, w tym w szczególności: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych, sanatoriach, warsztatach terapii zajęciowej, zakładach pomocy społecznej, dziennych domach pomocy społecznej, klubach seniora, środowiskowych domach pomocy społecznej, świetlicach terapeutycznych, hospicjach, szkołach specjalnych.
 

Opiekun medyczny

OPIEKUN MEDYCZNY - 1 ROK
 
Opiekun medyczny przygotowany jest do rozpoznawania i rozwiązania problemów opiekuńczych osoby chorej, współdziałania z zespołem terapeutycznym w zakrasie działań pielęgnacyjnych w placówkach opieki zdrowotnej i w warunkach domowych oraz wspierania personelu medycznego w opiece nad pacjentem.
 
Absolwenci mogą podjąć pracę w: szpitalach, pełnić indywidualną opiekę w domu pacjenta, ośrodkach i domach pomocy społecznej, środowiskowych domach pomocy, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej.
 

Asystent osoby niepełnosprawnej

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - 1 ROK

Asystent prowadzi rehabilitację środowiskową, której założeniem jest świadczenie usług osobom niepełnosprawnym w najbliższym środowisku. Program rehabilitacji społecznej i medycznej oferowany przez asystenta osoby niepełnosprawnej dotyczy potrzeb zdrowotnych, psychicznych, zawodowych, społecznych i kulturalnych osoby niepełnosprawnej.

Absolwenci mogą podjąć pracę w: ośrodkach i domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, klubach samopomocy, ośrodkach wsparcia, świetlicach terapeutycznych, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych, prywatnych praktykach pracy socjalnej, zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Opiekun środowiskowy

OPIEKUN ŚRODOWISKOWY - 1 ROK

Opiekun środowiskowy – jest przygotowany do indywidualnej pracy z osobą wymagającą opieki środowiskowej, udzielania pomocy i świadczenia usług opiekuńczych osobom przewlekle chorym, samotnym, podejmowania działań w ramach systemu pomocy środowiskowej i społecznej.

Absolwenci mogą podjąć pracę w: ośrodkach  i domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, klubach samopomocy, ośrodkach wsparcia, świetlicach terapeutycznych, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych, prywatnych praktykach pracy socjalnej, zakładach opiekuńczo-leczniczych.

zsp.edu.pl