Regulamin płatności

Regulamin płatności za pozaszkolne formy kształcenia organizowane przez Małopolski Ośrodek Dokształcania 
i Doskonalenia Zawodowego ZSP MSG w Myślenicach.

POBIERZ REGULAMIN PŁATNOŚCI

§ 1
Wysokość opłat

Wysokość opłat za pozaszkolne formy kształcenia przez MODiDZ oraz obowiązujące aktualnie zniżki podane są w ofercie edukacyjnej poszczególnej formy dokształcania.


§ 2
Terminy wpłat

  1. Termin opłat za kursy, szkolenia lub warsztaty trwające do 30 godz. dydaktycznych upływają do 14 dni od daty wystawienia faktury za poszczególne formy dokształcania. Możliwe jest dokonywanie przedpłaty lub wpłaty w trakcie trwania kursu. Organizator może wydłużyć termin płatności na pisemną prośbę płatnika usługi szkoleniowej.

  2. Opłaty za kursy i inne formy, trwające powyżej 30 godz. dydaktycznych należy wnosić:

- jednorazowo za cały kurs lub
- maksymalnie w dwóch transzach :
I transza – maksymalnie do połowy okresu trwania kursu
II transza – do 14 dni po zakończeniu kursu

  1. Nieuregulowanie płatności zgodnie z terminem skutkuje ustawowymi odsetkami.

  2. Opóźnienie wpłaty za zrealizowaną formę kształcenia, powinno być zgłoszone organizatorowi kursu w formie telefonicznej bądź pisemnej.

  3. Za datę płatności uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy jednostki lub dzień wpłaty do kasy.

§ 3
Formy płatności

Płatności można dokonać przelewem na konto wskazane  lub gotówką podczas odbywającego się kursu w kasie Szkoły – pokój 08/2 (parter).

§ 4
Warunki rezygnacji

  1. Informację o rezygnacji z kursu należy złożyć w formie pisemnej (pismo na dziennik podawczy, e-mail na adres:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), najpóźniej dwa dni przed rozpoczęciem kursu. 

  2. Rezygnacja po tym terminie lub w trakcie kursu skutkuje obciążeniem pełnymi kosztami formy kształcenia.

  3. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do pomniejszenia opłaty za kurs lub jego naliczenia.

  4. W przypadku, gdy kursant wpisał  się na kurs, szkolenie po rozpoczęciu zajęć, uiszcza pełną opłatę za tą formę kształcenia.

§ 5
Zakwaterowanie podczas kursów i innych form kształcenia realizowanych przez MODiDZ

Uczestnicy kursu i innej wybranej formy kształcenia, korzystający z zakwaterowania w internacie szkolnym MSG, uiszczają opłatę zgodnie z cennikiem obowiązującym dla MODiDZ w terminie  do 14 dni.

 

Edycja AA
15/02/2017

zsp.edu.pl