Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych

 

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PROPONUJE: ZDOBYWANIE NOWYCH KWALIFIKACJI DLA OSÓB DOROSŁYCH W ZAWODACH:

 

KUCHARZ
kwalifikacja T.6 - Sporządzanie potraw i napojów
Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie Kucharz (512 001)
Nauka trwa 3 semestry

 

KELNER
kwalifikacja T.9 - Wykonywanie usług kelnerskich
Kwalifikacja wyodrębniona  w zawodzie Kelner (513101)
Nauka trwa 2 semestry

 

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
kwalifikacja Z.8 - Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia  osobie niepełnosprawnej  
Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie Asystent Osoby Niepełnosprawnej (341 201)
Nauka trwa 2 semestry

 

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
kwalifikacja A.61 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie Technik Usług Kosmetycznych (514 207)
Nauka trwa 2 semestry

 

POBIERZ

PODANIE KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

 

Co to są KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE ?

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to nowaforma kształcenia osób dorosłych i bezpłatny sposób na :

  • zdobycie nowego zawodu
  • uzupełnienie swojego wykształcenia
  • udoskonalenie swoich umiejętności
  • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej

Uczenie się przez całe życie jest wymogiem i znakiem współczesnych czasów. Jest odpowiedzią na zmieniający się rynek pracy i dostosowanie do jego potrzeb. Ustawiczne kształcenie, w tym na kwalifikacyjnych kursach zawodowych ma na celu przede wszystkim:

  • zwiększenie szans na znalezienie pracy
  • zmianę pracy
  • awans
  • utrzymanie zatrudnienia

Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. wprowadziło nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przeprowadzony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Zdobycie wszystkich kwalifikacji (np. A1,A2,A3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia (średniego ) oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej, stacjonarnej w systemie dziennym i wieczorowym zgodnie z preferencjami uczestników. Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego proponuje naukę w trybie zaocznym ( sobota, niedziela, co dwa tygodnie ) uwzględniając czas wolny od nauki w ferie oraz wakacje. 
Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie. Minimalna liczba godzin kształcenia na danym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie; jedynym wymaganiem jest ukończenie 18 roku życia. Kwalifikacyjne kursy zawodowe to BEZPŁATNA forma uzyskania kwalifikacji zawodowych. Szczegóły kursu określa Regulamin Organizacyjny Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych stworzony przez organizatora kursów. Przedmioty nauczania podczas kursów są związane z daną kwalifikacją. Warunkiem ukończenia kursów jest frekwencja obecności podczas zajęć nie mniejsza niż 80 % oraz zdany egzamin zawodowy.

 

zsp.edu.pl