SZKOLENIA I KURSY DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ

Dla obecnej i przyszłej kadry pedagogicznej, instruktorów, opiekunów organizujemy cykliczne szkolenia i kursy takie jak:

 1. INSTRUKTOR PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
 2. RETORYKA I EMISJA GŁOSU
 3. ARTETERAPIA (TERAPIA PRZEZ SZTUKĘ)
 4. OPIEKUN WYCIECZEK SZKOLNYCH I WYCHOWAWCA KOLONIJNY
 5. PODSTAWY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ I TWORZENIE STRON WWW

Trwa ciągła rekrutacja na w/w kursy, szkolenia, a ich charakterystyka znajduje się na stronie poniżej.
Jesteśmy otwarci na sugestie i propozycje organizacji dodatkowych form edukacji dla obecnej
i przyszłej kadry pedagogicznej. Jesteśmy elastyczni co do terminów organizacji kursów i szkoleń.

 

ad1. INSTRUKTOR PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - KURS PEDAGOGICZNY

Zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myślenicach kieruje do Państwa ofertę kursu pedagogicznego. Absolwenci kursu otrzymają przygotowanie do prowadzenia pracy pedagogicznej w zakresie kursów i praktycznej nauki zawodu.

Kurs pedagogiczny kierujemy do:

 • przyszłych instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • mistrzów
 • pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy
 • przyszłych pracodawców i opiekunów praktyk zawodowych

Co daje taki kurs?

Ukończenie kursu daje uprawnienia do przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych, placówkach handlowych, zakładach produkcyjnych.
Szkolenie zostało przygotowane przez Zespół Programowy Małopolskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myślenicach. Ofertę programową rozszerzamy na bieżąco dokonując analizy potrzeb w społeczności lokalnej.

Absolwenci kursu pedagogicznego uzyskają wiedzę z zakresu:

 • aktów prawnych dotyczących kształcenia, szkolenia, doskonalenia,
 • przemian edukacyjnych uwzględniających kształcenie modułowe,
 • psychologicznych, pedagogiczno- filozoficznych i socjologicznych aspektów pracy zawodowej fizycznej i umysłowej ,
 • rodzajów interakcji międzyludzkich i ich wpływu na kształtowanie postaw,
 • metod i sposobów prowadzenia zajęć z młodzieżą i z dorosłymi
 • organizacji, zasad i metod prowadzenia zajęć z poszczególnych przedmiotów,
 • wpływu cech przekazu na zmiany i kształtowanie postaw,
 • teorii nauczania, uczenia się i wychowania.

Absolwenci kursu pedagogicznego uzyskają w trakcie zajęć umiejętności i sprawności:

 • planowania pracy dydaktyczno- wychowawczej z młodzieżą i z dorosłymi,
 • wypełniania dokumentacji,
 • organizowania zajęć dydaktycznych różnych typów,
 • kształcenia i rozwijania umiejętności praktycznych, sprawności i nawyków zgodnych ze współczesnymi teoriami psychologicznymi: doboru metod, zasad nauczania i środków dydaktycznych do tematu prowadzonych zajęć,
 • wzbogacania i unowocześniania warsztatu pracy przez samokształcenie i samodoskonalenie,
 • efektywnego i konstruktywnego porozumiewania się i odbierania informacji.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informacje organizacyjne:

1. Typ szkoleń: kurs pedagogiczny - 80 godz.

2. Cena obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

3. Warunki udziału: zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie MODiDZ lub w sekretariacie szkoły osobiście, telefonicznie, faksem lub e- mailem.

4. Liczba uczestników ograniczona - 15 uczestników.

Cena kursu pedagogicznego 820,00 zł od osoby.

Szczegóły rekrutacji: http://zsp.edu.pl/index.php/modidz/warunki-uczestnictwa

 

ad.2 RETORYKA I EMISJA GŁOSU

Czas trwania szkolenia: 8 godz.  ( wykład + ćwiczenia w grupach)
Kurs pozwala na pozyskanie umiejętności najbardziej efektywnego wykorzystania głosu i przekazu informacji przy jak najniższym wysiłku i obciążeniu strun głosowych nauczyciela.
Oprócz tego uczymy się akcentowania treści, które chcemy podkreślić w przekazie oraz skutecznego komunikowania się.

Tematyka szkolenia :
- poznanie przez uczestników elementarnych zasad prawidłowego posługiwania się głosem
- uświadomienie sobie najczęściej popełnianych błędów utrudniających swobodne i skuteczne operowanie głosem
- poznanie ćwiczeń usprawniających funkcjonowanie aparatu oddechowego, fonacyjnego
i artykulacyjnego
- poznanie skutecznych i bezpiecznych metod eksploatacji głosu
- poznanie technik relaksacyjnych niwelujących napięcia nagromadzone w głosie i ciele
- kierowanie własnym głosem w sytuacjach trudnych

 

ad.3 ARTETERAPIA – TERAPIA PRZEZ SZTUKĘ

Kartki okolicznościowe i ramki fotograficzne

Czas trwania kursu: 8 godz. ( w zależności od tematu)
Kurs pozwala nabyć umiejętności z zakresu wykonania kartek okolicznościowych ( w technice de coupage na płótnie oraz kolażu)  oraz ramek fotograficznych. Program drugiej części - wykonania ramek fotograficznych obejmuje: podstawy introligatorstwa i techniki rękodzielnicze, haft koralikami, mozaikę z koralików na podłożu epoksydowym oraz wykonanie ramki z tkaniny. Kurs idealny dla terapeutów zajęciowych, instruktorów sztuki, animatorów czasu wolnego i każdego, kto chce nabyć nowe umiejętności. Kurs może obejmować inne formy rękodzielnictwa, na jedną formę przypada od 4 do 8 godzin zajęć. Ofertę tematyki kursu arteterapii możemy dostosować do indywidualnych potrzeb danej placówki lub grupy odbiorców.

 

ad.4 OPIEKUN WYCIECZEK SZKOLNYCH I WYCHOWAWCA KOLONIJNY

Czas trwania kursu: 36 godz.
Kurs daje uprawnienia do opieki nad dziećmi i młodzieżą podczas wycieczek szkolnych oraz pobytów na koloniach, zielonych szkołach i podczas innych form zorganizowanego, dłuższego pobytu dzieci poza miejscem zamieszkania.

Tematyka kursu min. obejmuje:
- planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej
- obowiązki wychowawcy grupy
- wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku
- turystyka i krajoznawstwo
- zajęcia kulturalno-oświatowe
- zajęcia praktyczno-techniczne
- prace społecznie użyteczne
- bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku
- organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży
- organizację zajęć w placówce wypoczynku

Warunki rekrutacji:
1. Ukończone 18 lat
2. Co najmniej średnie wykształcenie
3. Brak przeciwwskazań do pracy, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim
4. Predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą        ad.5 PODSTAWY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

Czas trwania kursu: 60 godz.

Kurs pozwala nabyć podstawowe umiejętności praktyczne tworzenia plakatu, baneru reklamowego, obróbki zdjęć i wiedzę teoretyczną z zakresu grafiki komputerowej w jej różnych, najbardziej popularnych obszarach. Kurs obejmuje wykłady oraz ćwiczenia.

Tematyka kursu:
- grafika komputerowa – wstęp teoretyczny
- grafika komputerowa – wprowadzenie do grafiki rastrowej
- retusz zdjęć i obrazów
- grafika komputerowa – wprowadzenie do grafiki wektorowej


Wkrótce zostanie poszerzona oferta kursów i szkoleń.

zsp.edu.pl