TERMINY EGZAMINU w sesji czerwiec-lipiec 2020 r.

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku.

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
w sesji czerwiec -lipiec 2020 r.

Egzamin praktyczny

Data

Kwalifikacja

 

godzina

Ilość zdających

Sala

22 czerwiec 2020

TG.12

9.00

2

 AULA

TG.14

22 czerwiec 2020

MS.09

13.00

17

 AULA

T.12

T.14

T.15

 

Egzamin pisemny

Data

Kwalifikacja

 

godzina

Ilość zdających

Sala

23 czerwiec 2020

TG.07

10.00

2

AULA

23 czerwiec 2020

T.14

12.00

2

 AULA

T.15

23 czerwiec 2020

MS.09

14.00

11

 AULA

Z.04

Komunikat kierownika kształcenia praktycznego

Wyniki egzaminu zawodowego zostaną ogłoszone  20 marca 2020 roku.

Informacje dla Zdających - nowa podstawa programowa


 

Dla kogo egzamin potwierdzający kwalifikacje?

Uczniów zsz i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół policealnych

Uczeń (słuchacz) składa:

• deklarację przystąpienia do dyrektora szkoły,

• na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

Absolwentów szkół

Absolwent składa:

• deklarację przystąpienia do Dyrektora OKE,

• świadectwo ukończenia szkoły,

• na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

Absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ)

Absolwent KKZ składa:

• deklarację przystąpienia do Dyrektora OKE właściwej dla miejsca kursu,

• zaświadczenie ukończenia kursu,

• na 4 miesiące przed terminem egzaminu;

Zwolnienia z etapu pisemnego egzaminu

1. Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad związanych z obszarem kształcenia zawodowego są zwolnieni z części pisemnej egzaminu;

2. Na świadectwie kwalifikacyjnym w zawodzie lub na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w miejscu wyniku jest wpis „100” i zamieszczona jest informacja o zwolnieniu i posiadanym tytule laureata lub finalisty;

3. Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych jest podany przez komunikatem dyrektora CKE ogłaszanym na stronie internetowej CKE.

Termin przeprowadzania egzaminu

Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem Komisji Centralnej.

Termin egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.

Dyrektor komisji okręgowej ustala harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego i przekazuje go kierownikom ośrodków egzaminacyjnych.

Zgłoszenie do egzaminu

1. Uczeń (słuchacz), absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego składa deklarację dotycząca przystąpienia, która zawiera:

• imię i nazwisko ucznia (słuchacza), absolwenta;

• datę i miejsce urodzenia, numer PESEL;

• adres zamieszkania;

• nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, w zakresie której uczeń (słuchacz) lub absolwent

zamierza zdawać egzamin;

• informację czy jest to pierwsze przystąpienie do egzaminu czy ponowne;

2. Deklarację uczeń (słuchacz) składa dyrektorowi szkoły/placówki a absolwent dyrektorowi komisji okręgowej.

3. Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) składają deklarację dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia kursu.

4. Deklarację składa się nie później niż 4 miesiące przed terminem egzaminu.

Części egzaminu

Część pisemna:

test składający się z 40 zadań wielokrotnego wyboru,

czas 60 min.

Część praktyczna:

 test praktyczny składający się z jednego zadania praktycznego,

 czas 120-240 min (będzie ustalony w Informatorze zawodowym).

Miejsce przystąpienia do egzaminu

– część pisemna

1. Uczeń (słuchacz) do części pisemnej egzaminu zawodowego przystępuje w szkole, do której uczęszcza,

2. Absolwent do części pisemnej egzaminu przystępuje w szkole, którą ukończył,

3. Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i osoby przystępujące do egzaminu eksternistycznego - w ośrodku egzaminacyjnym wskazanym przez Dyrektora OKE.

- część praktyczna

1. Uczniowie przystępują do części praktycznej egzaminu w szkole do której uczęszczają lub u pracodawcy, u którego odbywają praktyczna naukę zawodu.

2. Absolwenci przystępują do części praktycznej egzaminu w szkole, która ukończyli lub u pracodawcy, u którego odbywali praktyczna naukę zawodu.

3. Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i osoby przystępujące do egzaminu eksternistycznego - w ośrodku egzaminacyjnym wskazanym przez Dyrektora OKE.

Co podlega ocenie przez egzaminatora?

Po zakończeniu części praktycznej egzaminator ocenia:

‐ jakość rezultatu końcowego: wyrobu, usługi lub dokumentacji,

‐ jakość rezultatu pośredniego,

‐ przebieg wykonania zadania czyli przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodność z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania egzaminacyjnego.

 

PRZYDATNE LINKI:

http://www.egzamin-zawodowy.edu.pl/

http://www.egzaminzawodowy.info/

http://www.cke.edu.pl/index.php/egzaminy-zawodowe-left

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20050726123848785

zsp.edu.pl