Regulamin międzyoddziałowych grup języka angielskiego

Procedura kwalifikowania do grupy języka angielskiego

 

1. W pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego wszyscy uczniowie klas pierwszych zobowiązani są do napisania testu poziomującego z języka angielskiego. Uczniowie nieobecni w tym dniu zobowiązani są do napisania testu w pierwszym dniu obecności w szkole.
2. Przydział do grup odbywa się na podstawie wyniku testu.
3. Uczniowie, którzy powtarzają klasę zostają przydzieleni do grup na podstawie wywiadu z nauczycielem uczącym w roku poprzednim.
4. Uczniowie, którzy przenieśli się z innej szkoły zostają przydzieleni do odpowiedniej grupy języka angielskiego po napisaniu testu poziomującego oraz na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Zmiana grupy na wyższą

1. Zmiana grupy językowej na wyższą grupę może odbywać się na wniosek ucznia lub nauczyciela.
2. Jeżeli o przeniesienie do grupy wyższej wnioskuje nauczyciel, zobowiązany jest do wypełnienia wniosku, który zawiera uzasadnienie przeniesienia, opinię nauczyciela grupy docelowej oraz zgodę ucznia i jego rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku ucznia niepełnoletniego i do złożenia go w sekretariacie w terminie 1-15 czerwca danego roku szkolnego.
3. Jeżeli o przeniesienie do grupy wyższej stara się uczeń, powinien on złożyć do sekretariatu wniosek o zmianę grupy językowej, po uprzednim zgłoszeniu swojemu nauczycielowi chęci zmiany grupy. (W wyjątkowych wypadkach wniosek może być złożony po wystawieniu oceny półrocznej.) Termin składania wniosków jak w pkt. 2.
4. Przed złożeniem wniosek musi być zaopiniowany przez nauczycieli obu grup: grupy wyjściowej i docelowej. Opinia powinna zawierać informacje o postępach ucznia, frekwencji oraz aktywności ucznia na lekcjach.
5. Wniosek wypełnia uczeń.
6. Wniosek ucznia pełnoletniego nie wymaga podpisu rodzica lub opiekuna prawnego.
7. W przypadku ucznia niepełnoletniego osobą uprawnioną do podpisu wniosku jest rodzic lub opiekun prawny.
8. Warunkiem rozpatrywania wniosku jest uzyskanie przez ucznia na koniec roku szkolnego oceny co najmniej bardzo dobrej (5)
9. Nauczyciel grupy docelowej, w formie pisemnej, informuje ucznia o zakresie materiału do nadrobienia.
10. Uczeń przystępuje do sprawdzianu w ostatnim tygodniu sierpnia.
11. Jeżeli uczeń uzyska ze sprawdzianu ocenę pozytywną rozpoczyna naukę w nowej grupie. Jeżeli nie, pozostaje w grupie dotychczasowej.

Zmiana grupy na niższą

1. Zmiana grupy językowej na niższą jest możliwa tylko z rekomendacji nauczyciela.
2. Nauczyciel języka obcego może zaproponować uczniowi zmianę grupy językowej z wyższej do niższej, jeśli uczeń – mimo wszelkich starań – wykazuje braki niemożliwe do nadrobienia w danej grupie.
3. Nauczyciel dokonujący przeniesienia ucznia do grupy niższej jest zobowiązany do wypełnienia odpowiedniego wniosku i złożenia go w sekretariacie w terminie 1-15 czerwca danego roku szkolnego. Złożenie wniosku przez nauczyciela nie jest równoznaczne z uzyskaniem przez ucznia oceny pozytywnej w klasyfikacji końcoworocznej.

Zmiany w klasie I.

1. W klasach I (pierwszych) wszelkie zmiany są możliwe wyłącznie do końca września. Wymagany jest wniosek do Dyrektora z uzasadnieniem i opinią nauczyciela grupy wyjściowej i docelowej. 

Uwagi końcowe

1. Ze względów organizacyjnych nie ma możliwości powrotu do grupy wyjściowej.
2. W przypadku gdy zmiana grupy odbywa się w obrębie tej samej klasy, personalnej zmiany w e-dzienniku, w grupach wirtualnych dokonują nauczyciele grupy wyjściowej i docelowej.
W pozostałych przypadkach zmian w e-dzienniku dokonuje administrator systemu na podstawie informacji od nauczyciela grupy, którą uczeń opuścił,
3. Możliwości zmiany grup są uzależnione od ilości uczniów w grupie wyjściowej i docelowej.
4. Wzór wymaganego wniosku o zmianę grupy do pobrania na stronie szkoły.
5. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia uchwałą Rady Pedagogicznej tj. 1 września 2015r.

Do pobrania: 

Wnioski o przeniesienie do wyższej/niższej międzyoddziałowej grupy języka angielskiego

zsp.edu.pl